Silla > 솔까이야기 > 1991 미군철수 자주화 > 교체기
 
 宋遼 교체기
http://qindex.info/i.php?f=1776#33659
 
 遼金 교체기
http://qindex.info/i.php?f=1776#41874

元明 교체기
 원명교체기    1232-06-16 고려사(1451)    1258-12-14 고려사(1451)    1258-12-14 고려사(1451)    1258-12-23 고려사(1451)    1269-10-03 고려사(1451)    1269-10-28 고려사(1451)    1270-02-07 고려사(1451)    1272-02 고려사(1451)    1273-04 고려사(1451)    1274-03 원사(1370)    1274-04 고려사(1451)    1274-06 고려사(1451)    1274-07 고려사(1451)    1274-10 고려사(1451)    1274-10 고려사(1451)    1274-11 고려사(1451)    1280-08 고려사(1451)    1280-08 원사(1370)    1281-04 고려사(1451)    1281-06 고려사(1451)    1281-07 고려사(1451)    1281-08 고려사(1451)    1294 원나라 행정구역    1342 조선왕조실록    1342 조선왕조실록    1351 홍건의 난    1356-03 고려사(1451)    1356-05 고려사(1451)    1356-06 고려사(1451)    1356-07 고려사(1451)    1368 명(明) 건국    1368-09 고려사(1451)    1368-11 고려사(1451)    1368-11 고려사(1451)    1369-04 고려사(1451)    1369-05 고려사(1451)    1387-03 명사(1739)    1387-12 명사(1739)   • 1388 철령위와 위화도 회군    1389 명사(1739)    1391-03 명사(1739)    1391-12 명사(1739)    1392-07 조선왕조실록    1392-09 명사(1739)    1392-11 조선왕조실록    1392-11 명사(1739)    1393-06-01 조선왕조실록    1591 선조수정실록    元朝行政区划    吉林農安縣    咸平路    开原市    懷遠府    本溪市    米中교체기(3) - 원(元)과 명(明) 사이에서    铁岭县    開元路    雙城縣    동녕부    봉황성(鳳凰城)    왕씨고려 행정구역    원(元)의 일본침공    철령위 사건  
 
 明淸 교체기
http://qindex.info/i.php?f=1776#41873
 
 米中 교체기
http://qindex.info/i.php?f=1776#2778

外勢
 전방후원분, 왜성 그리고 미군부대    0663 당유인원기공비(唐劉仁願紀功碑)    1601 동관왕묘(東關王廟)    1639 청태종공덕비(淸太宗功德碑)    1957 맥아더 동상    Camp Carroll    Camp Casey    Camp Henry    Camp Red Cloud    Camp Walker    THAAD    USAG Humphreys    Youngsan Garrison    왜성  

-