Silla > sources > 史書 > 0289 三國志(晉 陳壽) > > 三國志(289) 23

已柢國·不斯國·弁辰彌離彌凍國·弁辰接塗國·勤耆國·難彌離彌凍國·弁辰古資彌凍國·弁辰古淳是國·冉奚國·弁辰半路國·弁樂奴國·軍彌國(弁軍彌國)·弁辰彌烏邪馬國·如湛國·弁辰甘路國·戶路國·州鮮國·馬延國·弁辰狗邪國·弁辰走漕馬國·弁辰安邪國·馬延國·弁辰瀆盧國·斯盧國·優中國
 
 三國志(289)
三國志(289)
삼국지는 처음에 韓 有三種 一曰馬韓 二曰辰韓 三曰弁韓이라 했으나 뒤에는 辰韓 始有六國 稍分為十二國 弁辰亦十二國이라 했다. 弁韓을 뒤에 가서 弁辰이라 표기했다는 것을 알 수 있다. 삼국지는 弁辰韓 24개 나라를 소개하고 있는데 여기에는 弁辰이 붙은 나라가 11개고 弁만 붙은 나라가 2개다. ┆弁辰彌離彌凍國·弁辰接塗國·弁辰古資彌凍國·弁辰古淳是國·弁辰半路國·弁辰彌烏邪馬國·弁辰甘路國·弁辰狗邪國·弁辰走漕馬國·弁辰安邪國·弁辰瀆盧國┆弁樂奴國·軍彌國(弁軍彌國)
27586
 
01 已柢國
27565
 
02 不斯國
27566
 
03 弁辰彌離彌凍國
27567
 
04 弁辰接塗國
27568
 
05 勤耆國
27569
 
06 難彌離彌凍國
27570
 
07 弁辰古資彌凍國
27571
 
08 弁辰古淳是國
27572
 
09 冉奚國
27573
 
10 弁辰半路國
27574
 
11 弁樂奴國
▐ 樂奴國의 오자가 아닐까?
27575
 
12 軍彌國 弁軍彌國
▐ 弁辰軍彌國의 오자가 아닐까?
27576
 
13 弁辰彌烏邪馬國
▐ 왜의 30여 국에도 邪馬壹國과 邪馬國이 있다.
27577
 
14 如湛國
27578
 
15 弁辰甘路國
27579
 
16 戶路國
27580
 
17 州鮮國
27581
 
18 馬延國
27588
 
19 弁辰狗邪國
10038
 
20 弁辰走漕馬國
27582
 
21 弁辰安邪國
10046
 
Military Dictionary
Aircrafts, tanks, missiles, ...
 
22 馬延國 (18 馬延國과 중복된다)
▐ 삼국지는 마한 55국에서도 莫盧國을 중복하여 적은 바 있으므로 변진한 25국에서도 馬延國을 중복하여 적은 듯하다.
27531
 
23 弁辰瀆盧國
27583
 
24 斯盧國
10189
 
25 優中國
27584

-