EngliSea > P > pronunciation > suffix : -ious, -eous
 
suffix : -ious, -eous
#listening
11898
 
○○○ -tious, -cious ⪢⪢
cautious, fictitious, pretentious, ferocious, precious, vicious, spacious, gracious
11902
 
○○○ -seous ⪢⪢
nauseous, gaseous
11913
 
○○○ -ious ⪢⪢
ambitious, nutritious, superstitious, suspicious, delicious, conscious
11901
 
○○○ -ious ⪢⪢
hilarious, previous, curious, serious, envious, notorious, glorious, obvious
11911
 
○○○ -gious ⪢⪢
religious, contagious, prestigious
11910
 
Proverbs and Quotes in English
Short sentences and easy words.
 
○○○ -geous ⪢⪢
gorgeous, courageous, outrageous, advantageous → listen for
11914
 
○○○ -eous ⪢⪢
courteous, spontaneous, simultaneous, hideous, miscellaneous, extraneous, instantaneous, erroneous
11915
 
○○○ syllable ⪢⪢
serious, previous, hilarious, anxious, cautious, fictitious, pretentious
11912

-