Silla > 0757 九州五小京 > 尙州
 
Name Dictionary
Names are also vocabulary.
 
尙州
尙州靑驍縣多仁縣知乃彌知縣➔化昌縣
 
醴泉郡
醴泉郡永安縣安仁縣嘉猷縣殷正縣
 
古昌郡
古昌郡直寧縣熱兮縣(泥兮)➔日谿縣高丘縣
 
嵩善郡
嵩善郡孝靈縣尒同兮縣軍威縣
 
開寧郡
開寧郡禦侮縣金山縣知禮縣茂豐縣
 
古寧郡
古寧郡嘉善縣冠山縣虎溪縣
 
永同郡
永同郡陽山縣黃澗縣
 
三年郡
三年郡淸川縣耆山縣
 
化寧郡
答達匕郡(沓達)➔化寧郡刀良縣➔道安縣→中牟縣
 
管城郡
管城郡利山縣安貞縣

-