Silla > 신라민족론 > 5. 고려는 우리 역사인가? > (4) 낙랑고려 > 고분벽화 > 삼족오
 
 삼족오
기원전 4000년경의 양사오 문화 유적지에서 삼족오로 생각될 수 있는 그림이 발견되었다. 또 기원 이전에 편찬된 것으로 보이는 춘추원명포에는 삼족오 이야기가 수록되어 있다. 해에는 까마귀가 살고 달에는 옥토끼나 두꺼비가 산다는 설화는 이후 여러 형태의 그림으로 그려졌고 고려에도 벽화고분 문화와 함께 전파되었다.
http://qindex.info/i.php?h=40969#40969
 
 BC 5000 - BC 3000 仰韶文化
The Yangshao culture was a Neolithic culture that existed extensively along the Yellow River in China. It is dated from around 5000 BC to 3000 BC.
http://qindex.info/i.php?h=408#408
 
 0025-0220 서왕모 석관
 
 0399 인덕천황릉 동경
the deities of the four quarters (the Tortoise and Snake, symbolic of the North; the Red Bird of the South; the Green Dragon of the East; and the White Tiger of the West), a three-legged crow and a toad
http://qindex.info/i.php?h=415#415
 
 1846-1867 효명천황 예복
 
 大人賦
低回陰山翔以紆曲兮 吾乃今日睹西王母 皬然白首戴勝而穴處兮 亦幸有三足烏為之使
http://qindex.info/i.php?h=1597#1597
 
 山海經
曰青丘之山 其陽多玉 其陰多青雘 有獸焉 其狀如狐而九尾
http://qindex.info/i.php?h=1596#1596
 
 구미호, 주작 그리고 삼족오 화상전
 
 서왕모 화상석
 
 서왕모 화상전
 
 서왕모(西王母)
모든 신선을 감독하는 최고위(最高位) 여신.
http://qindex.info/i.php?h=1490#1490

-