Silla > 신라민족론 > 8. 遼黑史 > BC 0108 낙랑 > 한사군
 
낙도(樂都)
0445 후한서(後漢書)  
 
남감(□邯)
BC 0177 후한서(445)   BC 0177 후한서(445)   BC 0045 정백동 낙랑호구부   0030 후한서(445)   0082 한서(漢書)   0082 한서(漢書)   0445 후한서(後漢書)  
 
누방(鏤方)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0082 한서(漢書)   0445 후한서(後漢書)  
 
동이(東暆)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0082 한서(漢書)  
 
둔유(屯有)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0082 한서(漢書)   0204-0220 삼국지(289)   0445 후한서(後漢書)   0648 진서(晉書)  
 
부조(夫租)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0082 한서(漢書)   夫租薉君 印章   夫租長印  
 
불이(不而)
BC 0075 삼국지(289)   BC 0045 정백동 낙랑호구부   0030 삼국지(289)   0030 삼국지(289)   0040 삼국사기(1145)   0082 한서(漢書)   0245 삼국지(289)   0245 수서(636)   0247 삼국지(289)   0551(<0016) 이후 삼국사기(1145)   1778 동사강목(東史綱目)   한서보주(漢書補注)  
 
사두매(邪頭昧)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0082 한서(漢書)  
 
사망(駟望)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0082 한서(漢書)   0445 후한서(後漢書)  
 
소명(昭明) 남신(南新)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0283 태강4년명전(太康四年銘塼)   0283 태강4년명전(太康四年銘塼)   0445 후한서(後漢書)   한서보주(漢書補注)  
 
열구(列口)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0082 한서(漢書)   0445 후한서(後漢書)   0648 진서(晉書)  
 
잠태(蠶台)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0082 한서(漢書)  
 
장잠(長岑)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0082 한서(漢書)   0445 후한서(後漢書)   0648 진서(晉書)  
 
전막(前莫)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0082 한서(漢書)  
 
점제(黏蟬)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0445 후한서(後漢書)   1914 점제현신사비 발견   어을동토성 성벽 위성지도   점제현신사비 위성지도   점제현신사비(秥蟬縣神祠碑)   한서보주(漢書補注)  
 
제해(提奚)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0082 한서(漢書)   0445 후한서(後漢書)   0648 진서(晉書)  
 
조선(朝鮮)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0082 한서(漢書)   0445 후한서(後漢書)  
 
증지(增地)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0445 후한서(後漢書)   증지장인봉니(增地長印封泥)   한서보주(漢書補注)   한서보주(漢書補注)  
 
탄열(吞列)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   한서보주(漢書補注)  
 
패수(浿水)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0445 후한서(後漢書)   1778 동사강목(東史綱目)   한서보주(漢書補注)  
 
함자(含資)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0265? 위략(魏略)   0445 후한서(後漢書)   「含資王君」銘塼   含資縣 官印 封泥   한서보주(漢書補注)  
 
해명(海冥)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0445 후한서(後漢書)   0648 진서(晉書)   한서보주(漢書補注)  
 
혼미(渾彌)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0082 한서(漢書)   0082 한서(漢書)   0445 후한서(後漢書)   0648 진서(晉書)  
 
화려(華麗)
BC 0045 정백동 낙랑호구부   0030 삼국지(289)   0040 삼국사기(1145)   0082 한서(漢書)   0082 한서(漢書)   0118 후한서(445)   1778 동사강목(東史綱目)  

-