Silla > 4. 임나사
 
 0391-0474 倭의 韓國개입
http://qindex.info/i.php?f=5999#485

고고학
• 가라계    독널무덤   • 왜계   • 전방후원분    한반도 출토 왜계 갑주(倭係 甲冑)의 분포와 의미  

기록
 0391-0474 倭의 韓國개입   • 0366 탁순(卓淳)   • 0391 7국   • 0391 고해진 침미다례   • 0391 4읍   • 0397 현남·지침·곡나·동한   • 0512 4현   • 0529 4촌   • 0541 하한(下韓)   • 0562 임나10국  

기타
• 용어별   • 이조 사서    고등학교 교과서    고등학교 교과서   • 임나 지도 비교  

-